Home  
Instructor Team  
How to start  
Download Plug-in  
  About Us  
  Contact Us  
     
 
 

         
      

ผศ. พิมพ์ฤดี นาควิโรจน์

 

ผศ. วีณา เกียรติ์อนุพงศ์

Associate Professor

Associate Professor

Pim-ruedee Nakawiroj

Veena Kiat-anupong

ปริญญาโท

ปริญญาโท

สาขา English

สาขา Linguistics

   
   

ผศ. อุบลรัตน์ เต็งไตรรัตน

ผศ. พูลสุข รัตโนทยานนท์

Associate Professor

Assistant Professor

Ubolrat Thengtrirat

Phoolsook Ratanotayanonth

ปริญญาโท

ปริญญาโท

สาขา Applied Linguistics

สาขา Linguistics

 

การสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ได้ใช้เวลาในรวบรวมข้อมูล เพื่อสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์นี้ ขึ้นมา

 
 
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
 
 
Copyright ® SmartTeach.net. All rights reserved.